LOADING CLOSE

Prawo spółek handlowych

Zapewniamy doraźną pomoc prawną, a także pełną obsługę podmiotów gospodarczych. Obsługujemy firmy polskie i zagraniczne, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zajmujemy się w szczególności:

● obsługą procesów tworzenia, przekształcania, łączenia, likwidacji spółek handlowych
● obsługą prawną organów spółek polegającą w szczególności na przygotowywaniu projektów uchwał tych organów oraz obsługą zgromadzeń
● ochroną praw korporacyjnych wspólników
● reprezentacją w postępowaniach rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym również przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji
● przygotowywaniem kontraktów handlowych
● przygotowywaniem i opracowywaniem projektów dokumentacji regulującej funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów
● rozwiązywaniem sporów zarówno na etapie przed jak i sądowym

Prawo cywilne

Oferujemy kompleksowe usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych z zakresu:

● ochrony wizerunku i dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych
● prawa własności, w tym: nabycia nieruchomości, zasiedzenia oraz posiadania, z uwzględnieniem materii dotyczącej rozliczania nakładów i wydatków oraz postepowań działowych
● prawa mieszkaniowego i lokalowego, w tym również postępowaniami o eksmisję
● szeroko pojętego prawa zobowiązań, w tym także niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz związanych z tym roszczeń odszkodowawczych
● prawa ubezpieczeń, w tym dochodzenia odpowiedzialności od ubezpieczycieli z tytułu wyrządzonych szkód na osobie i mieniu
● przygotowujemy ugody sądowe i pozasądowe, porozumienia, umowy – zarówno nazwane (powszechnie występujące w obrocie) jak i nienazwane (dostosowane do specyfiki sytuacji oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań)